AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Omgevingsvisie FlevolandStraks

Een Omgevingsvisie is een strategisch plan op hoofdlijnen voor de lange termijn. Het geeft aan welke belangrijke ontwikkelingen in de regio gaan plaatsvinden en op welke wijze de regio zich hierop gaat voorbereiden.

Het is een instrument uit de nieuwe Omgevingswet. De wet is in 2015 vastgesteld en wordt de komende jaren doorgevoerd. Provincies zijn dan verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Het is een politiek-bestuurlijk document dat - in juridische zin - alleen de provincie zelf bindt. De Omgevingsvisie FlevolandStraks komt in de plaats van het Omgevingsplan uit 2006.

Een andere omgevingsvisie voor Flevoland

De wereld verandert continu. Denk aan technologische, economische, demografische en politieke ontwikkelingen. De wetenschap en kennis geeft ons steeds meer inzichten. En we denken nu anders over een aantal vraagstukken, dan tien jaar geleden. Daar moeten we als regio goed mee omgaan. Dit kan een provincie niet alleen. Er zit veel energie, kennis, ideeën en initiatief bij ondernemers, andere overheden, maatschappelijke organisatie en particulieren. Samen kunnen we beter bepalen wat de strategische vraagstukken zijn en hoe we hiermee om willen gaan. En natuurlijk op een zodanige wijze dat dit gaat leiden tot een mooier en beter Flevoland. Niet alleen voor morgen maar ook voor de toekomst.

Provincie Flevoland werkt aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 3 fasen:

  • Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven;
  • Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks;
  • Fase 3: Maatschappelijke opgaven.

Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven

De eerste fase is het atelier Flevo-perspectieven, waar ook een online platform onderdeel van uit maakt. In gesprek met vele nationale en regionale experts en ervaringsdeskundigen zijn de toekomstige ontwikkelingen en trends die op de regio afkomen geïdentificeerd. Uit het resultaat, de Flevo-perspectieven, blijken de belangrijke maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn. Ook wordt duidelijk op welke strategische opgaven inzet vanuit de regio nodig is om als regio op een krachtige wijze de toekomst tegemoet te kunnen treden. Op basis daarvan hebben Provinciale Staten besloten welke vraagstukken Gedeputeerde Staten in samenwerking met partners, voor de Omgevingsvisie moeten uitwerken na de zomer van 2016.

Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks

Uit de Flevo-perspectieven blijken de belangrijke strategische hoofdopgaven voor de lange termijn voor de provincie. Samen met partners gaan we in de tweede fase onderzoeken welke ambities we willen nastreven. Zomer 2017 trapte daartoe een groep van zo’n twintig projectleden (medewerkers van de provincie en daarbuiten) af om aan de slag te gaan met de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Dat gebeurde in groepjes van 2 à 3 personen met een groep van partners; er werden ‘communities’ gevormd om elk perspectief verder te laden en te verdiepen. De uitkomsten zijn  vervolgens opgenomen in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Gedeputeerde Staten hebben 18 april 2017 het besluit genomen om de ontwerp Omgevingsvisie aan te bieden aan Provinciale Staten. Op 24 mei gaan Provinciale Staten tijdens een integrale commissie zich buigen over de visie en op 7 juni nemen zij een besluit om de ontwerp Omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak. In het vierde kwartaal van 2017 volgt definitieve besluitvorming over de Omgevingsvisie.

Maatschappelijke ontwikkelingen blijven zich aandienen. Vandaag weten we niet wat volgend jaar of over 2 jaar gaat gebeuren. Daarom maken we de omgevingsvisie flexibel. Geen visie die, zoals het vorige plan, voor 10 jaar vaststaat. Maar een visie die op een soepele wijze nieuwe inzichten kan opnemen. Daarmee krijgt de Omgevingsvisie de flexibiliteit en het aanpassend vermogen wat nodig is. Provinciale Staten stellen de Omgevingsvisie na periode van tervisielegging formeel vast.

Stap 3: Uitvoering maatschappelijke opgaven

Na vaststelling van de Omgevingsvisie gaan we over tot de realisatie van de ambities en uitvoering. In deze fase komen de concrete instrumenten als bestuursconvenanten, projecten, programma’s, plankaarten, verordeningen en subsidieregelingen in beeld. Maar dan gaat ook zo snel mogelijk ‘de schop in de grond’. Strategisch hoofdkeuzen voor de lange termijn worden vertaald naar acties. Altijd met oog voor actuele maatschappelijke opgaven en samen met partners.

Achtergrond