AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Trends op platteland

9 december 2015

De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Wel zijn er trends die komende jaren zich steeds meer zullen manifesteren. In ons studie ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied’, uitgevoerd in opdracht van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), komen we tot 5 overkoepelende trends (https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landelijk-gebied/nieuws/trendverkenning-gemeenten-met-veel-landelijk-gebied):

  1. Het platteland wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving.
  2. Schaalvergroting van (agrarische)bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.
  3. Technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten.
  4. De kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk.
  5. Initiatieven van burgers en bedrijven brengen oplossingen voor lokale problemen, maar niet zonder de betrokkenheid van gemeenten

Deze trends kunnen de start zijn voor de provincie om samen met burgers en bedrijven actief aan de slag te gaan met de veranderingen die zich nu al buiten zichtbaar zijn.

Innovatie agrosector als vliegwiel richting duurzaam ruimtegebruik

Voor het landelijk gebied in Flevoland is de uitdaging voor de komende jaren om een aantrekkelijke woon, werk en leefomgeving te creëren en te koersen op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik met een innovatieve agrosector als vliegwiel. Het economische rendement is niet alleen verbonden aan productie, maar ook aan kennisontwikkeling en andere maatschappelijke diensten (bv toerisme, Floriade 2022). Daarmee wordt niet alleen de lokale verankering verstevigd, maar ook de positie van de agribusiness in internationale context versterkt.

Zoek gedeelde ambities in de samenwerking

Door het verbinden van partijen ontstaan coalities die unieke projecten formuleren die zowel ieders eigen alsmede de gemeenschappelijk ambities versnellen. Het opzoeken van deze verbindingen kan in een gebiedsgerichte samenspel tussen partijen in de agriketen, overheden, bewoners en kennisinstellingen. Samenwerking is de kritieke factor voor innovatie en het productief maken van het ‘verschil’. Samenwerken doe je met partners waarmee je iets gemeen hebben: alle partners erkennen de urgentie van de noodzaak dat het anders moet en hiermee aan de slag willen vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt samenwerken niet afdwingen. De nieuwe omgevingsvisie kan die gemeenschappelijke ambities in Flevoland verwoorden en dat mag best ambitieus! Op deze manier kan de omgevingsvisie het startpunt zijn voor samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en kennispartijen.

Groene cirkels als inspirerend voorbeeld

Hoe een bedrijf in de agriketen kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van zijn productieomgeving door samen te werken met overheden, andere bedrijven & kennispartijen is te zien in het voorbeeld van Groene Cirkels (www.groenecirkels.nl). De ambitie is een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dit wordt gerealiseerd door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het is een samenwerkingsverband tussen initiatiefnemers Heineken, provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR waar inmiddels al meer dan 80 organisaties aan verbonden zijn. Groene Cirkels is een open samenwerkingsmodel dat is gebaseerd op het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven in samenwerking met overheden en kennispartijen om zo ook bij te dragen aan de realisatie van een gemeenschappelijke (toekomst)visie voor een gebied.

Tips:

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken2215x

Auteur

Trends op platteland
Edo Gies en Wim Nieuwenhuizen
Alterra Wageningen UR
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland