AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Landschap is van ons allemaal

21 december 2015

Landschapsbeheer Flevoland vindt dat voor het zeker stellen van een hoogwaardige woon-en leefomgeving mensen zélf het beste instrument zijn.

Wij pleiten ervoor aandacht te besteden aan dorpsbossen, agrarisch gebied, watersystemen, bermen, vaarten, landschapselementen (waaronder erfsingels, poelen, elzenhagen, etc.) Juist deze elementen zijn toegankelijk en beleefbaar voor bewoners en bieden goede kansen voor betrokkenheid van Flevolanders bij hun eigen groene omgeving.

Landschap is meer dan alleen bescherming van plant en dier. Voor behoud en bescherming van de natuurwaarden maar ook het Landschap van Flevoland vormen invasieve plantensoorten een bedreiging.

Landschap gaat verder dan alleen de provincie Flevoland. Er is een Europees Landschapsverdrag. Landschap staat daarin gedefinieerd als een gebied, zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijk en/of menselijke factoren en de interactie daartussen.

Dit Europese Landschapsverdrag is een verdrag over landschap van de Raad van Europa uit 2000. Het is in 2005 geratificeerd door Nederland. Het is het enige Europese verdrag dat specifiek over landschap gaat. Het is een verdrag dat vooral weergeeft hoe een goed beleidsproces er uit moet zien, zonder vanuit Europa al specifieke landschappen aan te wijzen.

Uitgangspunten:

  1. Landschap heeft een grote culturele, identiteitsbepalende waarde op zowel lokaal als Europees niveau. Maar ook grote waarde voor economie (b.v. toerisme) welzijn, kwaliteit van leven, ecologie, milieu en op sociaal vlak.
  2. Het verdrag strekt zich uit tot alle landschappen: van parels tot 'gewone' landschappen.
  3. Een grote betrokkenheid van burgers bij het formuleren en uitvoeren van beleid.
  4. Subsidiariteit, oftewel formuleren en uitvoeren van beleid op zo laag mogelijk schaalniveau
  5. Er zijn drie strategieën: Landschapsbehoud, Landschapsbeheer en Landschapsontwikkeling

Maar ook verplichtingen:

a) landschappen in wetgeving te erkennen als essentieel onderdeel van de omgeving van mensen
b) landschapsbeleid te formuleren en te implementeren gericht op bescherming, beheer en ontwikkeling
c) procedures in te stellen voor de participatie van de bevolking, lokale en regionale overheden
d) landschap te integreren in het beleid van ruimtelijke ordening

Kortom kansen te over om van een 'gewoon' landschap een parel te maken.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken2012x

Auteur

Geert Gielen
Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Directeur Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland