AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Biomassateelt op de wegbermen in Flevoland

8 februari 2016

Hout is een belangrijke grondstof voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat de vraag naar houtige biomassa alleen maar zal toenemen. Temeer, omdat houtige biomassa ook een steeds grotere rol gaat spelen als grondstof voor biobased producten. Internationale scenario studies voorspellen zelfs een tekort op de middellange termijn. Steeds meer wordt er daarom gekeken naar mogelijkheden om binnen Nederland biomassa te telen.

In Nederland, en vooral ook in Flevoland, liggen tal van gronden die (tijdelijk) niet worden benut of niet efficient worden gebruikt, zoals wegbermen, braakliggende bedrijventerreinen, reserveringstroken en groenstroken. Een deel van deze zogenaamde restgronden kan mogelijk worden ingezet voor de teelt van biomassa.

Tegelijkertijd worden eigenaren en beheerders van openbaar groen en landschappelijke elementen in toenemende mate geconfronteerd met slinkende beheerbudgetten. Er wordt daarom gezocht naar nieuwe vormen van groen en beplantingen die meerdere doelen dienen en kostenefficienter of zelfs winstgevend te beheren zijn. Een van de beplantingsvormen waar kansen liggen voor kostenefficienter groen zijn wilgenplantages voor de teelt van houtige biomassa.

In opdracht van InnovatieiNetwerk werkt PROBOS in samenwerking met Gert Kolstee Proces- en projectadvisering aan een pilot waarbij restgronden in en rondom Lelystad worden ingezet voor de teelt van biomassa. Binnen de pilot zullen op meerdere locaties, waaronder wegbermen, bedrijventerreinen, wilgenplantages worden aangelegd waaruit vanaf ca. 3 jaar biomassa wordt geoogst. Daarbij is de inzet om het geoogste product te gaan benutten in de directe omgeving (sporthallen / scholen zwembaden bijv). Het doel van de pilot is:

  • Het inzetten van restgronden in Lelystad (Flevoland) voor de teelt van biomassa en tegelijkertijd het kostenefficienter beheren van restgronden en openbaar groen.
  • Het opdoen van praktijkervaring met;
    - De teelt van biomassa in wilgenplantages op restgronden, zoals bedrijventerreinen, wegbermen en groenstroken.
    - De afzet en vermarkting van deze biomassa.
  • Het creeren van spin off in de regio en daarbuiten door kennis en ervaring uit de pilot te delen (o.a workshops en demodagen) met grondeigenaren, overheden, projectontwikkelaars en bedrijven uit de groensector.

Projectleiding:

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken1899x
reacties1x

Auteur

Gert Kolstee
Gert Kolstee Proces- en Projectadvies
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland