AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Actievoorwaarden fotowedstrijd

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Flevoland; (hierna: “PROVFL”) te organiseren fotowedstrijd Omgevingsvisie Flevoland! (hierna: “de wedstrijd”).
1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

2. Aanbieder
De wedstrijd wordt georganiseerd door: provincie Flevoland. Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad.

3. Actie
3.1 Het inzenden van foto’s kan door te mailen naar omgevingsvisie@flevoland.nl tussen 9 maart 2017 en 23 april 2017 23:59 uur.
3.2 De inzendingen worden beoordeeld door het projectteam van de Omgevingsvisie. Er wordt gelet op de volgende criteria:

  • De grootte van de foto. Minimaal 1 mb in JPG/JPEG.
  • De foto's zijn zonder bewerkingen/filters.
  • Mensen in hun dagelijks leven.
  • De foto is in relatie tot Flevoland en een van de volgende thema’s: duurzame energie, circulaire economie, landbouw: meerdere smaken, regionale krachten, het verhaal van Flevoland, samen werken aan Flevoland en krachtiger samenleven.
  • Per thema worden 3/4 foto’s geselecteerd.
  • Foto’s door heel Flevoland (geografisch).

3.4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Deelname
4.1 Op www.visieopflevoland.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVFL is niet aanprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers. PROVFL zal de ingezonden foto’s voor geen enkel doeleinde, anders dan de wedstrijd verhandelen.
4.3 Het auteursrecht op de ingezonden foto’s de producten ligt bij de deelnemers. De geplaatste foto’s worden onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden.
4.4 Het winnen van de wedstrijd verplicht PROVFL op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
4.5 PROVFL heeft het recht om een selectie van ingezonden foto’s op te nemen in een boek, online presentatie, tentoonstelling of website.
4.6 PROVFL behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
4.7 De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 15. Bij minder inzendingen heeft PROVFL het recht de wedstrijd te annuleren.
4.8 PROVFL behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVFL.
4.9 Niet-geselecteerde foto’s worden vernietigd.

5. Prijzen
5.1 Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een fotoexcursie.
5.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de inzender een geldig e-mailadres op te geven.
5.3 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar.

6. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVFL van toepassing.

7. Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVFL niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van: · het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd; · uitsluiting van deelname of diskwalificatie; · het niet gebruik kunnen maken van de prijs.