AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Zaken staan niet op zichzelf

16 maart 2016

De wereld van de overheid is een gestructureerde wereld waarin vraagstukken en verantwoordelijkheden keurig netjes zijn gestructureerd naar domeinen, taken en rollen. De werkelijkheid is echter complexer. Dat is wat Rienk Kuiper van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag 11 maart stelde in het Atelier Flevo-perspectieven naar aanleiding van zijn advies over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Zaken hangen met elkaar samen, inhoudelijk, in de tijd, geografisch en qua schaalniveaus en zijn veelal domein overstijgend. Daarnaast constateert PBL dat met de ruimtelijk bepalende vraagstukken waar Nederland mee te maken krijgt maar deels vooral internationaal worden bepaald; over samenhang gesproken. Het onderstaande figuur laat de belangrijkste ontwikkelingen en de daarmee samenhangende thema’s volgens het PBL zien.

De ontwikkelingen kenmerken zich door een grote mate van onzekerheid. Door hierop te sturen vanuit principes - zoals ook met de nieuwe Omgevingsvisie voor Flevoland wordt beoogd -  kan omgegaan worden met die onzekerheid.

Reken niet buiten de burger!

In de memorie van toelichting bij de nieuwe Omgevingswet wordt veel aandacht besteed aan de burger. In de uiteindelijke weg komt het woord burger twee keer voor vertelde Andries van den Broek afgelopen vrijdag. Andries werkt voor het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gekeken naar de plek die de burger heeft gekregen in de nieuwe Omgevingswet. Hun bevindingen hebben ze gepubliceerd in het rapport ‘Niet buiten de burger rekenen’. De nieuwe wet veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Is dat reservoir er wel? Het SCP is van mening dat de inbreng die je mag verwachten van burgers beperkt is en dat je moet uitkijken dat participatie niet gaat concurreren met representatie. In Utrecht heeft participatie langs een snelweg tot een mooie ontwerpoplossing geleid voor een geluidsscherm. Doordat de hoogopgeleide en mondige bewoners zich vroegtijdig melden bij Rijkswaterstaat is een ontwerp ontstaan dat bebouwing en scherm integreert. Hierdoor ontstond een nieuwe en bijzondere kwaliteit in de buurt. Aan de overkant van de snelweg wonen lager opgeleide mensen met een beperkter sociaal netwerk. Daar is een standaard geluidsscherm gerealiseerd.

Participatie kent dus keerzijden, daarom stelt het SCP voor om de onderstaande tien geboden te volgen.

Meer informatie over deze Ateliersessie.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.