AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Waar werken wij over 20 jaar?

24 maart 2016

De vraag “waar wij over 20 jaar werken” is eigenlijk niet te beantwoorden. Daarvoor is de economie te dynamisch en gaan ontwikkelingen te snel. Prof. dr. Henri de Groot, Esther Geuting, Jeanet van Antwerpen en Frits Oevering gingen met de ateliermeester Co Verdaas in gesprek om toch een aantal trends en ontwikkelingen in beeld te brengen en hieruit een richting te duiden.

Trek naar de stad

Duidelijk is dat de stad weer in trek is. Bedrijven en inwoners vestigen zich meer en meer in steden. Veelal gaat het om hoogwaardige werkgelegenheid en hooggeschoolde, kapitaalkrachtige werknemers. Door stijgende grond- en woningprijzen ‘dreigt’ er een uitsortering plaats te vinden. De middenklasse en lager opgeleiden worden naar de randen (zoals Almere en Lelystad) gedrukt. Over de gevolgen van deze ontwikkeling en de vraag of dit gewenst is, zullen we verder moeten nadenken. Wanneer je deze trend zou willen keren, is overheidsingrijpen noodzakelijk. 

Van groei naar transitie

Voor Flevoland is de vanzelfsprekendheid van de groei voorbij. In het verleden is Flevoland kunstmatig gegroeid, soms tegen de stroom in. Er ligt nu een belangrijke transitieopgave; zaken structureel anders indelen om in te spelen op de (toekomstige) behoefte.

Zo is er momenteel een overschot aan bedrijventerreinen. Om weer een gezonde marktspanning te krijgen zal er flink geschrapt moeten worden in het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen. De provincie heeft hierin een belangrijk rol. Ook zal er gedacht moeten worden aan sloop van gebouwen die hun functie verloren hebben.

Daarnaast zien we dat formele werklocaties in toenemende mate hun belang voor de werkgelegenheid verliezen. Werkgelegenheid ontwikkelt zich meer en meer op de informele werklocaties, in de wijken, bij woningen. Het aantal ZZP’ers zal de komende jaren groeien.

En de circulaire economie is duidelijk in opkomst. Het gaat dan niet alleen over duurzame productie, maar ook duurzaam grondgebruik. Dit vraagt om meer flexibiliteit in bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

Onderscheidend zijn én samenwerken

Qua werkgelegenheid moet Flevoland onderscheidend willen zijn en aanvullend aan de omliggende regio’s. De Flevolandse arbeidsmarkt kan niet los worden gezien van de omliggende regio’s. De invloed op en van bedrijven gaat over de provinciegrenzen heen. De provincie is niet het meest geëigende schaalniveau om vraagstukken over de werkgelegenheid op te pakken. Veel meer moet de samenwerking binnen de arbeidsregio worden gezocht.
Maar Flevoland hoort niet tot één arbeidsmarktregio. Daar waar Almere en Lelystad tot de Amsterdamse regio behoren, ligt de focus in de rest van Flevoland meer op Overijssel en Gelderland.

De kracht van Flevoland is gelegen in de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de ruimte en de lage grondprijzen. Qua sectoren liggen er vooral kansen op het gebied van de logistiek, de agro sector en duurzame energie. Hierin kan Flevoland onderscheidend zijn.

Rol van de overheid

Voor overheden is het belangrijk dat zij inspelen op de dynamiek in de economie. Wees in gesprek met het bedrijfsleven, benut de daar aanwezige kennis, ontwikkel kennisstructuren, zoek de horizontale samenwerking. De omgeving vraagt om meer flexibiliteit in (ruimtelijke) plannen, zodat nieuwe ontwikkelingen makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Maar maak als overheid ook duidelijke keuzes: wat doe je wel, maar ook wat doe je niet.

Sociaal vraagstuk

Uit het gesprek werd duidelijk dat de vraag waar we over 20 jaar werken niet alleen een ruimtelijk of economisch vraagstuk is, maar meer nog een sociaal vraagstuk. De arbeidsmarkt verandert als gevolg van mondiale ontwikkelingen. Grote groepen mensen dreigen straks buiten de boot te vallen, omdat hun werk als gevolg van de digitalisering verdwijnt. Vooral de middenklasse, die in Flevoland ruim voorhanden is, dreigt hier het slachtoffer van te worden. Goede scholing van werknemers is noodzakelijk.

Conclusie en verder

Aan de hand van één ogenschijnlijk eenvoudige vraag, kwam een scala aan vraag- en aandachtspunten naar boven. Van flexibiliteit in ruimtelijke plannen tot sociale vraagstukken en de noodzaak van scholing. Genoeg om dieper op in te gaan en verder te verkennen.

Wat ziet u als belangrijke ontwikkeling in werk en ondernemerschap voor Flevoland? Laat het ons weten in een reactie op dit artikel.

Op 20 april presenteren we de eerste bevindingen over deze en andere onderwerpen in een publieke bijeenkomst in het Provinciehuis. Daarna vervolgen we het gesprek met betrokkenen en geïnteresseerden in de regio. Hou de agenda in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief.

Presentaties:

 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.