AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Voortgangsbericht maart

22 maart 2017

Het voortgangsbericht van maart over de behandeling van de perspectieven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in de diverse statencommissie’s.

15 februari: Statencommissie Duurzaamheid

Duurzame Energie (waarnemend portefeuillehouder Jaap Lodders)
Dennis Menting geeft een presentatie over het perspectief Duurzame Energie. Hierbij is de stand van zaken gepresenteerd. Naast windenergie richt de energieopgave in Flevoland zich op het energieneutraal maken van de Flevolandse woningen (bestaand en nieuw) en bedrijven. De provincie kan daarbij zelf een voorbeeldfunctie vervullen. In aanvulling op wind is er ook ruimte nodig voor zon in het landelijk gebied. Dit roept de vraag op hoe zich dit verhoudt met de agrarische functie. Aan de hand van deze  onderwerpen zijn er tafelgesprekken in kleine groepjes gevoerd in twee rondes van ongeveer 20 minuten. De PS-leden konden tijdens de gesprekken aangeven welke zaken aangaande het onderwerp van het gesprek nog ontbraken. Na een korte onderbreking zijn de resultaten van de gesprekken teruggekoppeld aan de leden van de Commissie. Achteraf is er door de PS-leden waardering uitgesproken over de voortgang van de visie en de manier van werken door middel van de tafelgesprekken.

15 februari: Statencommissie Economie

Circulaire Economie (portefeuillehouder Jan Nico Appelman)
Kwartiermaker ‘Circulaire Economie’ Marieke van der Werf heeft aan de statenleden van de commissie Economie de voortgang van dit perspectief uit de Omgevingsvisie gepresenteerd. Samen met gemeenten, agrarische ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen heeft dit perspectief de afgelopen weken verder vorm gekregen. Het voorstel is dat Flevoland zich de komende jaren ontwikkelt tot leverancier van grondstoffen voor de circulaire economie. Deze positionering past bij wat de provincie te bieden heeft, leidt tot versterking van bestaande bedrijven, tot ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en creëert werkgelegenheid in de provincie. Zeker als het thema wordt uitgewerkt in twee specifieke lijnen: groene grondstoffen en gebruikte materialen. Het is de bedoeling dat in de provincie biobased grondstoffen en reststromen van huishoudens en bedrijven worden opgewerkt om snel en gemakkelijk hun weg te vinden naar een afzetmarkt, in Flevoland, in Nederland en wereldwijd. De commissieleden gaven de kwartiermakers een aantal suggesties mee, zoals aansluiten bij de koploperspositie die Flevoland al heeft op landbouwgebied; benutten kansen die de aanlandplicht voor de visserij heeft door reststromen een tweede leven te geven en het voorkomen van een stapeling van afval in de provincie. De conclusie was dat Flevoland op het gebied van circulaire economie al heel wat te bieden heeft, maar dat we samen met ondernemers en kennisinstellingen als een ‘lerende community’ de kansen moeten verzilveren.

Landbouw: meerdere smaken (portefeuillehouder Jan Nico Appelman)
Reina Groen geeft een presentatie over het perspectief Landbouw: meerdere smaken. De koers begint goed vorm te krijgen. In de commissie is het gesprek gevoerd over de rollen die de provincie speelt bij het realiseren van de ambitie: Flevoland als proeftuin voor toplandbouw. Daarin is Flevoland het gebied waar vernieuwing in de landbouw in de praktijk vorm krijgt. Daardoor wint de agrofoodsector aan diversiteit en robuustheid. Dit kan doordat kennis en praktijk elkaar hier goed kunnen vinden. De commissieleden benadrukten de noodzaak van een goede basis en bodembeheer. Ook werd de link gezocht met bodemdaling. De provincie is al in gesprek met agrariërs in bodemdalingsgebieden en ondersteunt de zoektocht naar een geschikte aanpak. De provincie werkt daarin samen met de gemeente Noordoostpolder, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord, onder andere via het Actieplan Bodem en Water.

1 maart: Statencommissie Ruimte

Het Verhaal van Flevoland (portefeuillehouder Michiel Rijsberman)
Vera Vreugdenhil blikt terug op de vorige beeldvormende ronde en presenteert de stand van zaken van Het Verhaal van Flevoland. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en er is een Atelierdag georganiseerd met deskundigen en maatschappelijk partners. Belangrijk is om het verleden te kennen, om de toekomst vorm te kunnen geven. De provincie is de laatste grote inpoldering van Nederland en iedere polder is steeds ingericht naar eigentijdse inzichten en vooruitstrevende idealen. Dat heeft geleid tot een Mondriaans landschap met toplandbouw, grote natuurgebieden, dorpen en steden met bijzondere stedenbouwkundige concepten. Voor het Verhaal van Flevoland willen we  als provincie ruimte geven voor nieuwe idealen en verhalen binnen het “erfgoed” van de toekomst.  De Flevolandse karakteristieke eigenheid wordt vastgehouden met een uitnodigende open houding, lef, nieuwsgierig en ondernemend. We willen open staan voor nieuwe ideeën. Hierbij vormt de eigenheid van Flevoland een belangrijke inspiratiebron. Je moet een plek kennen om hem te kunnen maken. Het verhaal van Flevoland inspireert tot nieuwe verhalen. Vanuit de zaal wordt er samengevat: ‘Samenvattend beluister ik enerzijds, zaken vaststellen in het landschap die ons dierbaar zijn; anderzijds ruimte voor de creatieve branche. Dat lijkt me een groot dilemma, hoe zien jullie dat?’  ‘Het landschap is robuust, dus het kan veel hebben. Maar het klopt, het is een dilemma. Hoe houdt je de eigenheid vast en geef je ruimte voor nieuwe ontwikkelingen (vasthouden – loslaten).’

Regionale Kracht  (portefeuillehouder Jaap Lodders)
Jeroen Grutters gaf een presentatie over het perspectief Regionale Kracht. De commissieleden werden meegenomen in de analyse dat stedelijke regio’s en de netwerken die daaromheen bestaan belangrijke economische motoren vormen. In deze regio’s vullen diverse partijen elkaar vanuit hun eigen kwaliteiten aan.  Het is daarbij van groot belang elkaars kwaliteiten te herkennen en grens ontkennend in te zetten. Ingezet wordt op drie (boven)regionale lijnen waarin Flevoland nadrukkelijk toegevoegde waarde heeft: Excellente woonmilieus voor de noordelijke Randstad in Almere en Lelystad (met name de Metropoolregio Amsterdam), Lelystad Airport als economische motor voor Flevoland en omliggende regio’s en de recreatieve potentie van Flevolandse water- en natuurgebieden zoals de oostrand en Nationaal Park Nieuw Land. De komende tijd willen we, in samenwerking met partners in de regio, deze lijnen verder uitwerken en specificeren. Daarnaast worden ook overige potentiële netwerken als het maritiem netwerk en het stedelijk netwerk rondom Zwolle nader verkend. De commissieleden lieten weten graag betrokken te willen worden bij het vervolg.

Krachtige Samenleving (portefeuillehouder Jaap Lodders)
Vera Vreugdenhil presenteert de stand van zaken van het perspectief Krachtige Samenleving. Er zijn gesprekken gevoerd met een veelheid aan maatschappelijke organisaties over de maatschappelijke ontwikkeling van Flevoland, om een situatieschets te geven en de opgave te duiden voor de toekomst.  Vanuit het verleden, het heden en de toekomst is de samenleving van Flevoland geanalyseerd. Wat daarbij opvalt is dat er lokale verschillen door de tijd heen zijn ontstaan. Het oostelijk deel is stabiel doorontwikkeld en lijkt erg op het oude land.  Kijkend naar de steden Almere en Lelystad zien we iets anders. Lossere structuren, een minder vanzelfsprekende samenhang en aanwezigheid van een groep sociaal zwakkere huishoudens met bijbehorende problematiek. Kern van de vraag is hoe de provincie zich rond deze opgave opstelt, omdat het gaat om een opgave die primair bij gemeenten en welzijnsorganisaties, onderwijs en ondernemers, mensen zelf ligt. Vanuit een bescheiden, maar betrokken rol,  zien de maatschappelijke organisaties een agenderende, signalerende en verbindende rol voor de provincie. De provincie Flevoland is immers van en voor alle Flevolanders.

 

Het voortgangsbericht van maart over de behandeling van de perspectieven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in de diverse statencommissie’s.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.