AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Voortgangsbericht januari perspectieven in statencommissies

12 januari 2017

De perspectieven Ruimte voor Initiatief, Regionale krachten, Krachtige samenleving en het Verhaal van Flevoland diverse statencommissies besproken. Welke ontwikkelingen zijn er? We hebben weer een voorgangsbericht gemaakt.

21 december  2016: Statencommissie Bestuur

Ruimte voor initiatief (portefeuillehouder Michiel Rijsberman)
Op woensdag 21december 2016 is de commissie Bestuur geïnformeerd over het perspectief ruimte voor initiatief door Dennis Menting. De samenleving is volop in beweging. Om relevant te blijven als overheid is het zaak om mee te bewegen en de aanwezige energie in de samenleving te faciliteren. Door de maatschappelijke vraag centraal te plaatsen en samen te werken kan de  provincie ook in de toekomst het verschil blijven maken. Bij de uitwerking van dit perspectief gaan we op zoek naar de antwoorden op de vraag hoe deze bestuursstijl concreet handen en voeten kan krijgen.

Naar aanleiding van de presentatie werd geconstateerd dat dit een cultuurverandering betekent voor de provincie. Het is een uitdaging om duidelijk te maken hoe de provincie laat zien dat ze het op een andere manier gaat doen. Naast de tekst in de Omgevingsvisie wordt daarom samen met de gemeenten en het waterschap toegewerkt naar een concrete agenda en zal een langjarige inspanning nodig zijn om een daadwerkelijke verandering te realiseren. Van 11 tot en met 18 januari 2017 wordt de atelierweek voor Ruimte voor initiatief georganiseerd. De leden van de commissie zijn uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen, in het bijzonder de bijeenkomst op woensdagmiddag 18 (tijdstip vermelden) februari waar het samenspel tussen PS en GS aan bod komt.

21 december 2016: Statencommissie Ruimte

Regionale krachten, Krachtige samenleving en Het Verhaal van Flevoland  
Tijdens deze commissie zijn in drie ronden van 20 minuten aan de hand van een aantal vragen gesprekken gevoerd met statenleden over de perspectieven Regionale Krachten, Krachtige Samenleving, Het Verhaal van Flevoland.

Regionale krachten (portefeuillehouder Jaap Lodders)
De Statenleden werden gevraagd waar ze wonen, werken en recreëren. Hieruit bleek dat de Statenleden in Flevoland wonen, maar veelal werken buiten de provincie en ook voor het recreëren regelmatig de provincie uit trekken. Aan de hand van deze gesprekken werd duidelijk dat iedereen een eigen “daily urban system” kent en dat dat vaker niet dan wel samenvalt met provinciegrenzen. Vanuit die constatering is het logisch dat in de Omgevingsvisie de nadruk wordt gelegd op complementariteit van het gebied in plaats van dat in iedere plaats gestreefd wordt naar compleet zijn. Vervolgens zijn de statenleden de inhoud in gegaan aan de hand van de vragen: Wat is de kracht van Flevoland? Wat is belangrijk voor Flevoland? De drie gesprekken hadden ieder een eigen dynamiek en ook de onderwerpen verschilden per tafel. De rode lijn in de antwoorden op de eerste vraag was de prettige leefomgeving met veel ruimte en rust. Een goede bereikbaarheid was het meest gegeven antwoord op de tweede vraag. Algemeen werd herkend dat buitenstaanders een onvolledig en soms ook verkeerd beeld hebben van deze provincie.

Krachtige samenleving (portefeuillehouder Jaap Lodders)
Het perspectief krachtige samenleving is een van de rode draden die dwars door de Omgevingsvisie loopt. Het perspectief werd in een beeldvormende ronde besproken aan de hand van de volgende vragen: Wat zijn de kenmerken van een krachtige samenleving, oftewel hoe is de sociaaleconomische structuur in Flevoland? Wat gaat er goed? En wat heeft aandacht nodig? En tot slot: welke interventies kan een provincie doen? Kenmerkend voor Flevoland is dat er veel lokale verschillen zijn op bijvoorbeeld het gebied van werkgelegenheid en het onderwijsniveau. Delen van Flevoland zijn misschien niet zo krachtig en wijken negatief af ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Inwoners denken niet in provinciale kerntaken, we moeten de aantrekkingskracht van Flevoland bewaken. We zouden de positieve kanten van de bevolkingsopbouw beter kunnen benutten: Flevoland is een maakregio. De kwaliteit van het onderwijs is daarbij een aandachtspunt. Dat bracht het gesprek ook op andere maatschappelijke organisaties zoals  welzijnsorganisaties die nog meer in de samenleving willen zitten en zich dichtbij de burger willen organiseren. Maar hoe is de samenwerking en afstemming tussen de organisaties? Sluit dit aan op de vragen die in de samenleving aanwezig zijn? Daar zit mogelijk een rol voor de provincie: regisseren of bij elkaar brengen. Richting de toekomst willen we een samenleving die veerkrachtig is, een samenleving die op tijd verbanden kan smeden.

Het Verhaal van Flevoland (portefeuillehouder Michiel Rijsberman)
Tijdens iedere ronde werd een korte inleiding gegeven op het onderwerp, op basis van een placemat met daarop een aantal verschillende ontwerpen van Flevoland uit de 2e helft van de 20e eeuw. Je zag duidelijk hoe de nieuwe inzichten en ontwikkelingen leidden tot nieuwe plannen, zoals  de opkomst van de auto, de behoefte aan meer recreatie en natuur en veranderingen in het denken over stedenbouw. We hadden drie vragen als uitgangspunt: Wat is er goed aan Flevoland qua ruimtelijke kwaliteit? Wat kan er beter? Welke lessen hebben we geleerd uit het verleden? Als positieve punten werden genoemd: de weidse vergezichten, een Mondriaans landschap met grootse gebaren, heldere lijnen en kenmerkende vlakken. Flevoland is divers en verschillend, neem de verschillen tussen Urk en Almere en tussen de stad en het platteland. Ook het imposante van de natuur is een positief punt. Daarnaast werd geconstateerd dat hét Almere niet bestaat, want de meerkernige opzet heeft geleid tot een eigen unieke identiteit per kern. Maar ook minder fysieke zaken werden genoemd, zoals de open mentaliteit: de kruisbestuiving van mensen die overal vandaan komen. En een mentaliteit van: ‘wat er niet is, moet je opbouwen’. Negatieve punten zijn er ook. Zo liggen Lelystad en Almere aan de rand van de polder, waardoor ze weinig achterland hebben. Ook hebben deze steden te maken met stadse problemen als kantorenleegstand en overcapaciteit van bedrijventerreinen en winkelruimte. Verder werd genoemd dat het jammer is dat Flevoland vaak een negatief imago heeft, terwijl de provincie wel veel te bieden heeft. Dat was meteen een bruggetje naar de zaken die we mee willen nemen naar de toekomst. Flevoland heeft veel kwaliteiten, vooral wat betreft natuur en groen in en bij de stad. Ook de ontstaansgeschiedenis is bijzonder, zo hebben veel beroemde architecten een belangrijke bijdrage geleverd aan Flevoland. Deze kwaliteiten en bijzonderheden moeten uitgedragen worden om bij te dragen aan een positief imago van Flevoland. Het verhaal moet ook benut worden om de eigenheid van Flevoland vast te houden, om zo te voorkomen dat alles op elkaar gaat lijken. Verder moeten we het jonge vasthouden en blijven verjongen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe, spannende zaken. Maar tegelijkertijd zijn er ook kwaliteiten die je wilt behouden. Een vernieuwend plan mag dat niet schaden, tenzij het nieuwe plan heel veel toevoegt. Daarbij hoort lef: lef om bij te sturen wanneer je ziet dat de behoeftes zijn veranderd of wanneer er nieuwe inzichten zijn.  De maakbare samenleving en blauwdrukplanning hebben we definitief achter ons gelaten. Het is te directief en te gedetailleerd. Nu is het tijd om meer organisch te ontwikkelen: verfrissende initiatieven omarmen, zoeken naar synergie en flexibel omgaan met plannen die gemaakt zijn. Kortom, ruimte voor nieuwe grootse verhalen van Flevoland, met behoud van de eigenheid en sterke karakteristieken. We vinden het een mooie opbrengst van een inspirerende avond.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.