AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige Volgende

Perspectief

Als je de Stichtse Brug over komt, dan kijk je uit over het Mekka van de Nederlandse landbouw, is vol trots gezegd tijdens een gesprek in Emmeloord.

 

 

'Nederland en Flevoland in het bijzonder is al koploper en heeft een voorsprong op de rest van de wereld'

Aalt Dijkhuizen, topsector landbouw

De Nederlandse landbouw, Flevoland voorop, heeft zich stevig in de mondiale landbouwtop genesteld. We hebben de kennis en techniek in huis om ook in de toekomst een leidende rol te spelen.

Toplandbouw was de oorspronkelijke titel van dit perspectief. 'Hoezo toplandbouw?', kregen we terug uit het gebied. 'We lopen al jaren achter de feiten aan.' Dé Flevolandse landbouw bestaat niet: grootschalig, biologisch, duurzaam, ketenverlenging. Het is er allemaal, naast elkaar, zo bleek uit de interviews. Daarom: 'meerdere smaken' als nieuwe naam voor dit perspectief.

 Verdieping

Intensief of divers?
Gedreven door subsidies en hoge grondprijzen hebben veel boeren jarenlang ingezet op efficiëntie en kostenreductie. De Flevolandse grondhonger lijkt nog niet gestild: 'De prijs van de landbouwgrond is de afgelopen 10 jaar verdubbeld', zegt Henriette Meinsma, makelaar in de Noordoostpolder. Grondruil om de efficiëntie te verhogen slaat niet aan bij agrariërs, constateert haar collega Meindert Huizinga.

De hoge grondprijzen maken dat er geen fouten meer gemaakt mogen worden. 'Alles wat gezaaid wordt, moet renderen', zegt Arnold Michielsen van de LTO. Boeren moeten om die reden hun grond koesteren, duurzaam beheren. Tegelijkertijd gaan ze risico’s mijden en stoppen ze met innoveren. Tijdens diverse interviews klonk het signaal, dat een groeiende groep niet meer mee kan in deze ‘ratrace’. Ze zijn op zoek naar een alternatief. Door kortlopende contracten en hoge prijzen wordt er intensief geoogst, maar niet geïnvesteerd bleek tijdens een gesprek met Rob ter Haar, agrariër in Lelystad.

Heel bewust kiest een groep van agrarische ondernemers voor een meer kleinschalige aanpak, gericht op de omgeving en kwaliteitsverhoging en niet alleen op productieverhoging. 'Er ligt een grote kans om de biologische landbouw te professionaliseren', zegt Ter Haar. 'In de biologische landbouw staan de agrariërs nog sterk ten opzichte van de afnemers en supermarkten.'

Een ander deel van de landbouwbedrijven richt zich op niet-agrarische activiteiten zoals natuur- en landschapsbeheer. 'Het Flevolandse Agrarisch Collectief is opgericht met de professionele uitvoering van het agrarisch natuurbeheer als doel', vertelt Coby Dekker, de voorzitter. De Flevolandse windverenigingen bestaan hoofzakelijk uit agrariërs die willen investeren in windenergie. Educatie en recreatie vinden ook steeds vaker plaats op het erf, met de Noordoostpolder voorop. Ook verkort een deel de keten door producten op het eigen erf te verwerken en deze rechtstreeks af te zetten bij de consument.

 

 

'We willen de ‘regelruimte’ om zelf keuzes te maken op ons eigen erf'
Meetup Dronten

Richting de toekomst
'Volle grondgroente, gezonde voeding (biologisch), bollen, zaai- en pootgoed. Daar kunnen we ons imago op bouwen', zegt Coby Dekker van het Flevolands Agrarisch Collectief.

'Profileer Flevoland als de moestuin van Noordwest-Europa. Versterk zo ook je regionale economie door te investeren in verwerking en logistiek. Dit biedt ook kansen om de relatie tussen stad en platteland te versterken', bepleitte Ernest van den Boezem, praktijkdocent landbouw aan het CAH Vilentum, bevlogen tijdens de meetup in Dronten.

Duurzaam bodembeheer is in potentie de trekker van de Flevolandse landbouw. 'Speel met lokale kringlopen en precisielandbouw en keer de negatieve ontwikkeling van de Flevolandse bodem', stelt Conny Dekker van het Waterschap Zuiderzeeland. Arnold Michielsen van de LTO: 'Het is tijd voor gemengd bedrijf 2.0.' Organiseer de wisselwerking tussen boer en onderzoek, bijvoorbeeld door het opzetten van proeflocaties bij boeren, zo hebben we verschillende keren beluisterd. 

 


 


 

 

Uitdagingen

Het ziet er ook op lange termijn goed uit voor de landbouw. Er is wel behoefte aan richting. De tijd van nog meer van hetzelfde lijkt voorbij. Kwalitatief hoogwaardige producten hebben de toekomst. 'Een groeiend aantal afnemers eist kwaliteit', volgens Hedwig Boerrigter van Stichting Veldleeuwerik. 'Kwaliteit betaalt zich uit.'

Edo Gies van Alterra ziet dat overal in Nederland zich vergelijkbare trends voordoen in het landelijk gebied, dus ook in Flevoland. De uitdaging is om in Flevoland met elkaar tot keuzes te komen: welke trends en bewegingen willen we met elkaar versterken en hoe willen we ons profileren? Daarbij is er ruimte voor meerdere smaken.

Het antwoord op deze vraag moet uit de sector zelf komen en de bewoners van het landelijk gebied. 'Als het wenkende perspectief geschetst wordt, gaan mensen proberen dat te verbeteren. Denk met boeren na hoe je dat wil doen en welke doelen je wilt bereiken', zo stelt Hedwig Boerrigter. Benut het aanwezig menselijke kapitaal. 'Er is een vrij grote groep hoogopgeleide vooruitstrevende boeren in Flevoland die veel innoveren op hun bedrijf', zegt Coby Dekker. Er is experimenteerruimte nodig om duurzamer en verantwoordelijker te kunnen produceren. Er is ruimte voor meerdere smaken.

 

'Landbouw is de enige sector die zeker is van groei'

Aalt Dijkhuizen, topsector landbouw
 

 

'We weten zelf heel goed wat we willen, dat bepaalt de overheid niet voor ons'

Joze Deen van Dorpsbelangen Marknesse

 

 

Gespreksinzichten

Ruimte voor voedsel (17-3-2016)
De gezonde provincie (6-4-2016)
Leefbaar landelijk gebied (8-4-2016)

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer


Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven