AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Vorige VolgendePerspectief

Michel Rentenaar, de Nederlandse Klimaatgezant: 'Na ‘Parijs’, waar in 2015 een baanbrekend internationaal klimaatakkoord werd bereikt, is het geen vraag meer of Europa richting een circulaire economie zal transformeren. De noodzaak is overduidelijk.' In Dronten verwacht men nieuwe banen vooral in de circulaire economie blijkt duidelijk tijdens de meetup.  

Afzetmarkt met massa realiseren
Productstromen moeten opnieuw worden ingericht. De vraag is wie, wat, wanneer en waar bij elkaar kan brengen. Er is samenwerking nodig tussen regio’s om de afvalstromen op een goede manier te kunnen verwerken en hier ook een afzetmarkt van massa voor te realiseren.
 

 

'Kans voor Flevoland: het herontwerpen van producten en bio-based produceren van producten' 

Jacqueline Cramer, ambassadeur van circulaire economie

'Circulaire economie: dat moeten we nu gewoon gaan regelen' 

Erik van Seventer, Bio-based Research Center, Wageningen URVerdieping

Richting een Flevolandse circulaire economie 
In Flevoland zijn de eerste stappen richting een circulaire economie gezet. In Almere is men bezig een milieustraat zodanig in te richten dat het een knooppunt wordt voor het ontwikkelen van bedrijfjes die zich specialiseren in het goed en hoogwaardig hergebruiken van producten. De hogeschool in Dronten experimenteert met hoogwaardige vergisting en in Lelystad recycled Nanne Fioole met zijn bedrijf RetourMatras zo’n 1.200 matrassen per dag. Maar in zijn branche moet je wel iets van idealisme meebrengen. 

Circulair perspectief voor Flevoland 
De circulaire economie lijkt een beetje op dat knappe meisje dat tijdens een feestje aan de kant blijft staan omdat niemand haar durft te vragen. Wie opent de dans? De kansen zijn er. 'Flevoland heeft nog een fors woningbouwprogramma voor de komende decennia, kijk of je kunt bouwen met biobased materialen uit de Flevolandse landbouw', oppert Robert Atkins van Natuur en Milieu Flevoland. Ook Gert Kolstee legt al snel de link met de landbouw: 'Maak gebruik van de Flevolandse koplopers in de agrarische sector.' Beide zien de Floriade als een grote kans om een keten van biobased toepassingen te organiseren. 

 

'De grondstoffen zijn nog nooit zo goedkoop geweest, dus recycling kan nu economisch amper uit' 

Nanne Fioole, circulair ondernemer

'Maak gebruik van de Flevolandse koplopers in de agrarische sector'

Gert Kolstee, initiatiefnemer biomassateelt

Ketenafhankelijkheid
Die ketenafhankelijkheid wordt door anderen als complicerende factor gezien bij het aanzwengelen van de circulaire economie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Jacqueline Cramer op verzoek van overheden heel hands-on bezig om dergelijke ketens te organiseren rondom afvalstromen. Zij geeft aan dat Flevoland daarbij in beeld is voor de textielstromen.  

De overheid heeft meer mogelijkheden voor de eerste dans. 'Stel je voor dat alle Flevolandse overheidsinstanties (ziekenhuizen, scholen, gemeenten, politie, gemeenten en ga zo maar door) collectief besluiten alleen nog maar circulaire producten in te kopen.' In Dronten werd geopperd dat de overheid als eerste zou moeten investeren in innovatie om de circulaire economie aan te jagen. In dat verband is ook gewezen op het boek de Entrepreneurial State van Mariana Mazzucato. Zonder de defensie-uitgaven van de VS was Silicon Valley nooit geworden wat het nu is. Dichterbij huis doet Duitsland hetzelfde op het gebied van de duurzame energie.

 

Circulair platform
Een succesvolle circulaire economie draait om het bundelen en afstemmen van grondstofstromen. Massa en volume combineren met een productieketen is voorwaarde voor een sluitende businesscase. Er zijn nieuwe financiële arrangementen nodig. Om een beweging in gang te zetten, zijn er trekkers en verbinders nodig die geen eigen belang hebben.

 

 

Uitdagingen

'Wie is van de partij?' 

Welke mogelijkheden voor de circulaire economie zien we? 

Waar kunnen we ons in de regio op richten? Wat kan onze gezamenlijke ambitie zijn? 

Wil de regio zich onderscheiden op dit vlak en hoe zorgen we ervoor dat dit gaat gebeuren?  

Welke kennis- en samenwerkingsverbanden, regelgeving en of logistieke uitdagingen komen hierbij kijken?

 

 

 

Gespreksinzichten

Waterketen (22-2-2016)
Groene economie (19-3-2016)
Michel Rentenaar - Klimaatgezant (13-4-2016)

Meetups
Regiogesprekken

 

Regiometer

Wie zijn geïnteresseerd in de maatschappelijke opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die in potentie mee kunnen doen en het aantal partijen dat al interesse heeft getoond. Dat aandeel is in kleur aangegeven.

 

 Perspectieven