AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland
Volgende

Geachte leden van Provinciale Staten van Flevoland,

Op 28 oktober 2015 heeft u in Provinciale Staten in overgrote meerderheid ingestemd met de startnotitie Omgevingsvisie. Dat besluit was tevens het startschot voor het atelier Flevo-perspectieven.

Uw besluit om eerst onafhankelijk en objectief te laten onderzoeken en te laten verdiepen ‘wat er gaande is’ is een betekenisvol besluit. Zo’n besluit getuigt van durf, juist omdat u dit besluit neemt in een periode waarin steeds minder zaken vanzelfsprekend zijn en vooral meningen om voorrang strijden.

'Vele Flevolanders hadden waardering voor de gekozen aanpak'

Uw besluit vond weerklank. Zo bleken talloze deskundigen van naam en faam bereid hun kennis en inzichten met het atelier te delen. Ook vele Flevolanders hadden veel waardering voor de gekozen aanpak: er bleek  behoefte te zijn aan een meer onderzoekend en reflectief gesprek.

Door de inzet van velen in en buiten de provincie is het atelier in staat geweest om een robuust beeld te creëren van de strategische vraagstukken die van belang zijn voor de toekomst van Flevoland. Het atelier heeft de ingebrachte informatie, inzichten, kennis en deskundigheid vertaald in zeven perspectieven. Vervolgens hebben we deze perspectieven in vele gesprekken nogmaals gecheckt en aangescherpt. Alle achterliggende informatie staat ook tot uw beschikking. De perspectieven zijn als het ware zeven brillen waardoor u naar de provincie kunt kijken.

Nu bent u weer aan zet. Conform de lijn van de startnotitie zult u nu op basis van de oogst van het atelier nader richting geven aan het proces van de Omgevingsvisie. Een belangrijk stap om focus aan te brengen in de strategische hoofdopgaven. Hiermee gaat u ervoor zorgen dat de regio kansen van de toekomst optimaal gaat benutten.

Bij de uitwerking van de perspectieven staat u er niet alleen voor: tal van ondernemers, burgers, deskundigen, maatschappelijke organisaties voelen zich zeer verbonden met - de toekomst van - Flevoland en willen daar graag een bijdrage aan leveren.

'De toekomst wordt gemaakt door met elkaar in gesprek te blijven'

Ik ben zo vrij u nog een boodschap mee te geven; als er al een generieke conclusie getrokken kan worden uit het atelier dan is het dat de toekomst minder dan ooit wordt bepaald door sectoraal beleid. De toekomst wordt gemaakt door met elkaar in gesprek te blijven, samen te werken, richting te geven en waar mogelijk de krachten te bundelen. Omarm het experiment, omarm de ‘mislukking’. Het is een open deur, maar blijf die deur open houden. Flevoland is er klaar voor.

Dank voor uw vertrouwen.

Co Verdaas

Ga naar proces