AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Waterketen in beweging

22 februari 2016 / Restaurant Bataviahaven / Energie, milieu en klimaat

Waterketen in beweging

In de waterketen is er sprake van verschillende organisaties met hun eigen taken en verantwoordelijkheid. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van grondwater, Vitens voor de winning en de levering van drinkwater, de gemeenten zorgen voor de riolering en het waterschap regelt de zuivering en de lozing van afvalwater.

De verwachtingen zijn dat de waterketen in de toekomst te maken krijgt met extra opgaven door klimaatverandering, noodzakelijke vervanging van infrastructuur en hogere waterkwaliteitseisen. Daarom is het belangrijk dat de waterketen in de toekomst verder gaat verduurzamen en betaalbaar blijft. De Adviescommissie Water (AcW) heeft op 20 april 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over innovatie in de waterketen. De aanbevelingen zijn als volgt samen te vatten:

 • Gezamenlijk toekomstbeeld over de schakels van de waterketen heen;
 • Ruimte om belemmeringen weg te nemen om innovatie mogelijk te maken;
 • Integrale financiering van gezamenlijke overheden en/of bedrijven;
 • Er is meer nodig dan optimalisatie van het huidige systeem.

Tijdens de Ateliersessie staan vragen centraal als; welke systeemveranderingen spelen er? Welk onderzoek is nodig naar mogelijke veranderingen? En welke rol kunnen de verschillende partijen hierin spelen? De sessie geeft inspiratie over leerpunten uit andere sectoren en de trends en ontwikkelingen op technisch, sociaal en financieel gebied worden besproken.

Sprekers

Aad Oomens
Consultant (urban) water bij Grontmij

 

 

 

Esther Geuting
‎Directeur innovatie bij Stec Groep

 

 

 

Programma

22-2-2016 / Restaurant Bataviahaven

 • 9.30 - Inloop en ontvangst
 • 10.00 - Welkom en inleiding
 • 10.30 - Inspiratie: Wat kunnen we leren uit andere sectoren?
 • 11.00 - Trends en ontwikkelingen: Technisch, sociaal en financieel
 • 12.00 - Lunch
 • 13.00 - Visie & Ambities: Verkenning van ideeën, kansen en typische oplossingen aan de hand van casussen
 • 14.30 - Pauze
 • 15.00 - Conclusies en vervolgafspraken: Wat valt in te passen in de huidige samenwerking, welke behoefte (nut en noodzaak) is er om nieuwe acties, samenwerking en/of programma's te initiëren?
 • 16.00 - Einde

Heeft u vragen of lijkt het u interessant om deze Ateliersessie bij te wonen? Neem dan contact op met Martin.Griffioen@flevoland.nl

Achtergrondinformatie