AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vitale Kusten van Flevoland

18 april 2016 / Het Atelier / Milieu, energie en Klimaat

Vitale Kusten van Flevoland

Flevoland bestaat bij de gratie van haar dijken. Zij ontleent in landschappelijk opzicht een deel van haar identiteit aan de lange, rechte kustlijnen. Veelal zijn de kusten een harde scheiding tussen land en water. Steden zoeken de kustlijn al bewust op, aangejaagd door het deltaprogramma zal deze dynamiek de komende decennia alleen maar verder toenemen. In het Atelier stellen wij ons de vraag welke ontwikkelingen op water en land de vitaliteit van de kusten kunnen versterken.

Flevoland heeft 208 km kustlijn. Bijna overal zijn het de dijken die de inwoners van Flevoland beschermen tegen het hogere waterpeil van de omliggende meren die de kustlijn domineren. Het resultaat is zijn lange, rechte en vooral functionele kusten. De relatief jonge kusten zijn volop in ontwikkeling. Voor steden zijn het in potentie interessante woonmilieus, voor transport en logistiek plekken voor nieuwe havens.

Het deltaprogramma zorgt de komende decennia voor nog meer dynamiek: een nieuw peilbesluit, het ecologisch vraagstuk van de meren en een omvangrijke versterking van de dijken als gevolg van de nieuwe veiligheidsnormering. Het streven naar een vitaal platteland binnen de poldergrenzen geeft binnendijks ruimte voor nieuwe functiecombinaties. In het atelier staat de vraag centraal hoe deze dynamiek kan bijdragen aan de vorming van economisch, ecologisch en recreatief vitale kusten. Met andere worden: hoe benutten we de ontwikkelingen binnen- en buitendijks om de kusten werkelijk een eigen vitaliteit te geven zonder in te leveren op de veiligheid voor de inwoners van Flevoland.

Tijdens het Atelier gaat Co Verdaas in gesprek met zijn gasten en het publiek. Te gast zijn Lodewijk van Nieuwenhuijze (landschapsarchitect), Joost Wentink (voorzitter stichting ’t Blauwe Hart), Henk Nieboer (Ecoshape) en Rob Bouman (Gebiedsagenda 2050).

Sprekers

Lodewijk van Nieuwenhuijze
Adviseur HNS landschapsarchitecten

Na zijn studie landschapsarchitectuur aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen was Lodewijk tussen 1976 en 1990 werkzaam als landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer en als senior landschapsarchitect/plaatsvervangend hoofd van de afdeling landschapsarchitectuur van de Directie Bos- en Landschapsbouw (Ministerie EL&I). In 1990 richtte hij samen met Dick Hamhuis en Dirk Sijmons H+N+S Landschapsarchitecten op, nam in 2015 afscheid als directeur en zet vanaf dat moment zijn werkzaamheden voort als adviseur.

Lodewijk van Nieuwenhuijze wil werken in de frontlinie van het vakgebied. In veel van zijn opdrachten zoekt hij oplossingen voor nieuwe problemen of zijn reeds bekende vragen op een innovatieve manier geïnterpreteerd. Daarvoor moet vaak diep worden gedoken in het functioneren van de desbetreffende objecten of sectoren. Van Nieuwenhuijze was één van de bedenkers van het Plan Ooievaar; een vernieuwende visie op natuur- en waterbeheer van de uiterwaarden van onze grote rivieren.

Henk Nieboer
Directeur Ecoshape

Henk Nieboer studeerde in 1987 af aan de Technische Universiteit Delft, Civiele Techniek. Hij trad in dienst bij Witteveen+Bos als waterbouwkundige. Na een internationale carrière, waarbij hij o.a. enige jaren in Jakarta Indonesië woonde en werkte, werd hij daar in 2006 benoemd in de directie. Sinds 2015 combineert hij dat met het directeurschap van de stichting Ecoshape, die het publiek-private innovatie programma Building with Nature uitvoert. Daarnaast is hij o.a. vice president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI en lid van de Raad van Toezicht van Deltares.

Joost Wentink
Voorzitter van de stichting ’t Blauwe Hart

Joost Wentink studeerde in 1965 af aan de Hogeschool Utrecht in de richting Weg en Waterbouw en volgde daarna de opleiding Bedrijfseconomie aan het Instituut Sociale Wetenschappen (ISW). Hij begon zijn loopbaan in de internationale aannemerij werkzaam op projecten in diverse functies in Curaçao, Tanzania, Zuid Afrika. Terug in Nederland werd hij areamanager Zuid-Oost Azië voor Ballast Nedam en vijf jaar later algemeen directeur Ballast Nedam beton en waterbouw (BNBW). Hij vervulde in die periode diverse bestuurlijke functies, onder andere als bestuurslid voor het NIVAG, later opgegaan in Bouwend Nederland.

In 1992 werd hij lid van de directieraad van het ingenieursbureau DHV. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de introductie van de General Contracting discipline binnen het bedrijf, de fusie van de bouwbureaus van DHV en Philips (AIB), de internationale coördinatie van de disciplines water en milieu, alsmede de landencoördinatie voor China, Taiwan, midden Europa en Israël. In 1997 vervolgde hij zijn loopbaan als algemeen directeur van GeoDelft dat in 2008 opging in Deltares.

Sinds zijn pensionering is Joost zelfstandig adviseur. Vanuit zijn onderneming’t Went Ventures verricht hij advieswerkzaamheden en vervult hij diverse bestuurlijke activiteiten, waaronder die van onafhankelijk voorzitter van de stichting ’t Blauwe Hart.

Zijn huidige interessegebieden betreffen die van duurzame energie specifiek die in de bebouwde omgeving, deltatechnologie, polderen 2.0 en Europa.

Rob Bouman
Projectleider van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050

Rob Bouman is werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, directie Gebieden en Projecten. In het IJsselmeergebied ligt een groot aantal opgaven, onder meer op het terrein van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking.  Tegelijkertijd zien we een groot aantal initiatieven in het gebied, ook op het omliggende land. De Gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied beoogt de samenhang van ontwikkelingen in het gebied te vergroten, de potenties beter te benutten, synergie te zoeken en omgevingskwaliteit te borgen.

Rijk, regionale en lokale overheden, maatschappelijke partijen, private partijen en burgers werken samen aan de Gebiedsagenda. De gebiedsagenda wil een inspiratiebron zijn voor de omgevingsvisies van overheden. Zij bestaat uit een richtinggevend perspectief, een kennis- en innovatieagenda en een uitvoeringsagenda.

In de periode 2011-2014 heeft Rob als senior adviseur strategie gewerkt bij de directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenM. Daarvoor heeft Rob bij het voormalige ministerie van VROM diverse functies bekleedt in het milieubeleid. Hij is aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd als planoloog

Programma

18-04-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 14:30 - Ontvangst en welkom
  • 14:40 - Ruimtelijke perspectieven - Lodewijk van Nieuwenhuijze
  • 15:00 - Innovaties in de waterbouw - Henk Nieboer
  • 15:20 - IJsselmeergebied, een Metropolitane verademing – Joost Wentink
  • 15:30 - Reflecties van de gasten
  • 15:45 - Pauze
  • 16:00 - Rondetafelgesprek met vragen uit het publiek
  • 16:30 - Conclusie en afronding

Aanmelden