AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Planbureaus

11 maart 2016 / Het Atelier

Planbureaus

Het Atelier heeft als opdracht maatschappelijke opgaven te identificeren die relevant zijn voor de toekomst van Flevoland. In deze fase gebeurt dat vooral door met deskundigen en betrokken professionals talloze thema’s te verkennen en uit te diepen om vervolgens te bezien wat er nou specifiek ‘Flevolands’ is.

Op 11 maart hebben we daartoe zowel het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) als het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in het Atelier Flevo-perspectieven te gast. Beide planbureaus hebben zeer recent vanuit een geheel eigen perspectief een essay en advies uitgebracht naar aanleiding van de in voorbereiding zijnde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de in 2018 in te voeren Omgevingswet.

Sprekers

Andries van den Broek
Senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP

Andries is mede-auteur van het essay Niet buiten de burger rekenen. Dit advies is onlangs aangeboden aan Minister Schultz, namens het kabinet verantwoordelijk voor de NOVI en de Omgevingswet. Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Maar is die energie er wel? Wat vergt dan aan vaardigheden en tijd? En hoe representatief is de betrokken en actieve burger voor de samenleving als geheel? Vragen die relevant zijn in een tijd van transitie naar een meer ‘vraag gedreven’ overheid. Aan de andere kant: kunnen maatschappelijke opgaven nog zonder actieve betrokkenheid van diezelfde burger geadresseerd worden?

Rienk Kuiper 
Programmaleider Ruimtelijke Ordening bij het PBL
Rienk is auteur van de Verkenning omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie, eveneens recent aangeboden aan minister Schultz van IenM. Het PBL ziet 6 belangrijke thema’s voor de komende NOVI. Het PBL constateert dat de opgaven van de omgevingsvisie hand in hand moeten gaan met een hervormingsagenda van regelgeving en subsidies. Alleen dan kunnen doelen gehaald worden en kunnen opgaven in samenhang worden opgepakt. Het PBL ziet 6 samenhangende thema’s voor het omgevingsbeleid: circulaire economie, concurrerende en leefbare stedelijke regio’s, energietransitie, veiligheid en adaptatie, verstedelijking en mobiliteit en landbouw, natuur en water.

Programma

11-3-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 13.00 - Welkom en aftrap: wat zijn de landelijke trends en ontwikkelingen? Zijn de landelijke thema’s ook de thema’s in Flevoland? Wat is de rol van de burger? Kan het zonder de burger?
  • 13.15 - Rienk Kuiper licht toe welke thema’s en trends hij relevant ziet en plaatst de positie van Flevoland in dat kader qua ligging, inhoud en netwerk.
  • 13.45 - Andries van den Broek gaat aan de hand van zijn essay in op de vraag wat vraagt dit van de burger? Waar liggen de grenzen, wat is nodig?
  • 14.15 - Vragen uit het publiek.
  • 14.30 - Pauze
  • 14.45 - Aan tafel met… Gesprek onder leiding van Co Verdaas: zijn de landelijke thema’s ook de regionale? Wat heeft prioriteit? Hoe energiek is de samenleving? Wat is de toekomstige rol van het Rijk, de provincie en andere maatschappelijke partners en ondernemers.
  • 15.30 - Afronding

Aanmelden

Achtergrondinformatie