AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Energizing Flevoland

6 april 2016 / Het Atelier / Milieu, energie en Klimaat

Energizing Flevoland

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Ook op Nationaal niveau zijn er doelen gesteld. Nederland streeft naar 14% duurzame energie in 2020, 16% duurzame energie in 2023 en 1,5% energiebesparing per jaar.

In de komende periode is dan ook een transitie nodig van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. In de sessies Klimaatverandering en Groene Energie hoorden we dat er verschillende redenen zijn om meer gebruik te gaan maken van duurzame energiebronnen: Vermindering van de uitstoot van CO2, fossiele brandstoffen raken langzaamaan uitgeput, we willen minder afhankelijk zijn van de toelevering van fossiele stoffen uit veelal politiek instabiele landen, duurzaamheid en klimaatverandering werden genoemd.

Wat betekent deze energietransitie voor Flevoland? Flevoland loopt voorop waar het gaat om productie van windenergie. Op dit moment telt Flevoland 597 molens, in 2015 hadden de molens een gezamenlijk vermogen van 1176 MW. Ook wordt er veel zonne-energie geproduceerd in Flevoland. De gemeente Zeewolde wekt zelfs landelijk gezien de meeste zonne-energie per inwoner op. Wordt Flevoland de energieleverancier van de toekomst?

Welke (economische) kansen liggen er voor Flevoland? En welke aandachtspunten zijn er, bijvoorbeeld op sociaal vlak? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in deze transitie? Daarover gaat Co Verdaas in gesprek met Teun Bokhoven, Diederik Dicou, Siward Zomer en John Kerkhoven in de sessie Energizing Flevoland.

Sprekers

Teun Bokhoven
Voorzitter van de Duurzame Energie Koepel en medeonderhandelaar van het Nationaal Energie Akkoord

Bokhoven werd in 2014 koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele inspanningen voor duurzame energie. In 2002 was Bokhoven een van de oprichters van de Duurzame Energie Koepel, waarbij hij randvoorwaarden voor de Duurzame Energie belangenbehartiging formuleerde die vandaag de dag haast nog actueler zijn dan destijds bij de oprichting:

  • er dient geen negatief effect of schade te ontstaan voor toekomstige generaties;
  • de bron dient onuitputtelijk en hernieuwbaar te zijn;
  • de conversieprocessen dienen te passen in maatschappelijk aanvaarde milieunormen.

Als voorzitter van de Duurzame Energie Koepel vertegenwoordigt Teun Bokhoven zo’n 1000 bedrijven werkzaam in de zonne-energie, windenergie, bio-energie, energie uit water en bodemenergie. Bokhoven gaat vaak tegen de stroom in, en zoekt naar manieren om in de stroom de soms controversiële belangen te behartigen in verbinding met alle stakeholders. Zijn motto ‘Doen wat bindt en nalaten wat verdeelt’ zet hij dagelijks om in intensieve onderhandelingen met respect voor en luisterend naar alle belangen.

Diederik Dicou
Hoofd van de afdeling Algemeen Economisch Beleid van De Nederlandsche Bank (DNB)

Diederik is auteur van de onlangs gepubliceerde DNB-studie ‘Tijd voor transitie – een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie’.
 

Siward Zomer
Voorzitter van ODE Decentraal en Coöperatieve vereniging De Windvogel

ODE Decentraal is de branche vereniging van de burger in de energie transitie. Dit gaat zowel om de burger individueel met een zonnepaneel op het dak als om een collectief in een energie coöperatie. De Windvogel is een burger energie coöperatie met 3300 leden en 5 windturbines. Siward Zomer zet zich in voor de democratisering van de energietransitie. 

John Kerkhoven
Quintel Intelligence
Quintel Intelligence is een onafhankelijk bedrijf dat gesteund wordt door overheden, NGO’s en het bedrijfsleven. Met een team van 10 collega’s werkt hij de laatste acht jaar aan het beschikbaar maken van een tool waarmee iedereen zelf kan bepalen hoe onze energietoekomst er uit kan gaan zien. Zelf de zoektocht starten vanuit de zekerheid dat klimaatneutraliteit betekent dat de huidige apparaten die nu olie, gas en kolen verbranden zullen gaan verdwijnen. Maar wat wordt het alternatief voor de HR ketel op aardgas om ons huis te verwarmen, wat komt er in de plaats voor mijn auto op benzine of diesel en wat gebeurt er als ik kern-, kolen en gascentrales sluit. Waarom maken Shell, E-ON, RWE etc. nu al zoveel verlies en hebben deze bedrijven überhaupt nog wel een toekomst? Wat voor invloed heeft dit alles op de mensen in Flevoland? Dit en nog veel meer kunnen we bespreken met John Kerkhoven en kan hij illustreren met het Energietransitiemodel.

Programma

06-04-2016 / Het Atelier (Stationsplein 182 Lelystad)

  • 9.30 - Teun Bokhoven over transitie van het energiemodel
  • 9.50 - Diederik Dicou (DNB) presenteert het rapport Tijd voor transitie: naar een klimaatneutrale economie.
  • 10.10 - Siward Zomer (ODE) over energiecoöperaties/burgerparticipatie
  • 10.25 - John Kerkhoven (Quintel Intelligence) laat met het energietransitiemodel zien hoe een toekomst met andere energiebronnen eruit ziet
  • 10.40 - Korte pauze
  • 10.50 - Rondetafelgesprek onder leiding van Co Verdaas
  • 12.00 - Einde

Aanmelden

Presentaties

Achtergrondinformatie

De Stichting Duurzame Energie Koepel wil de toepassing van duurzame energie in Nederland bevorderen en stimuleren. Het belangrijkste doel van de stichting is het vergroten van de invloed op de politiek en de beleidsmakers ten gunste van duurzame energie. De Duurzame Energie Koepel is gericht op een directe (generieke) belangen behartiging van de duurzame energie sector bij voornamelijk de overheid en politiek. In eerste instantie binnen NL, op termijn ook binnen de EU. Hierbij ligt het accent op hetgeen de verschillende duurzame energieopties gemeen hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat alle vormen van duurzame energie noodzakelijk zijn om de nationale en internationale doelstellingen ten aanzien van het gebruik van duurzame energie, het beperken van de uitstoot van CO2 en het beperken van de milieubelasting ten gevolge van de energievoorziening te realiseren.